Vintage Zagreb

Ostatak Zakladne bolnice u Gajevoj 1935

Ostatak Zakladne bolnice u Gajevoj — 1935

Zakladna bolnica