Vintage Zagreb

Zvonimirova oko 1930

Zvonimirova — oko 1930