Vintage Zagreb

Kaptol i katedrala oko 1970

Kaptol i katedrala — oko 1970

Zagrebačka katedrala